Dossier Bedrijventerrein Drieweg Nisse

In onze nieuwsbrief van februari 2023 schreven we er al over: het bedrijventerrein in Nisse gaat van 4 naar 6 hectare. Het hele traject ernaartoe lijkt achterstevoren te zijn doorlopen, men doet maar een dotje. Volgens BZZB een ongewenste gang van zaken.

Transportbedrijf Bosman aan de Drieweg in Nisse begon zonder vergunning voortvarend aan een grote uitbreiding. Dorpsraad en omwonenden lieten zich hierover uit en de BZZB diende ook zienswijzen in. Zelfs de provincie stuurde een formele reactie in die inhoudelijk geheel met onze bezwaren overeenkwam.

Ondertussen is na overleg met de gemeente het voorgeschreven vergunningstraject rond. In werkelijkheid is de aanleg van het uitgebreide bedrijfsterrein al zo’n 4 jaar terug gerealiseerd. De gemeenteraad besloot op 12 januari positief over het papier van het ontwerp bestemmingsplan bedrijfsterrein bij Nisse. Het bestemmingsplan groeit daarmee van 4 naar 6 ha. De VVD deed wegens belangenverstrengeling niet mee. D66 stemde tegen.

De BZZB sprak zich voordien in een hoorzitting met gemeenteraadsleden uit over de vreemde en ongewenste gang van zaken in Nisse: een ondernemer die gewoon zijn gang gaat. Over het gevaar van opnieuw ‘vrij baan geven’ aan bedrijven, op plekken die om goede ruimtelijke ordening smeken. En over het tijdig en daadwerkelijk realiseren van een goede landschappelijke inpassing zoals in de vergunning vereist, met daarbij vanzelfsprekend het beperken van licht, geluid en andere overlast in een scherpe vergunningverlening. 

Hieronder vindt u relevante stukken uit het BZZB-dossier. Wanneer er noemenswaardige nieuwe stukken verschijnen dan wordt de lijst aangevuld.


Raadsvoorstel Tot Vaststelling Van Het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Drieweg Nisse 2022
PDF – 101,1 KB 238 downloads
BZZB Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Drieweg Nisse 2022
PDF – 89,8 KB 202 downloads
Notitie Hoorcommissie Bestemmingsplannen 14 Nov 2022
PDF – 100,0 KB 222 downloads
D 22 611982 1 Docx Pdf Antwoordnota Inzake Zienswijze Tegen Het Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Drieweg Nisse 2022
PDF – 41,8 KB 216 downloads
D 22 611993 1 Docx Pdf Raadsbesluit D D 12 Januari 2023 Tot Vaststelling Bestemmingsplan
PDF – 72,8 KB 196 downloads