Doel

Stichting BZZB heeft als doel:

  • het in stand houden en beschermen van de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Zak van Zuid-Beveland;
  • het op korte en lange termijn tegengaan van directe en indirecte negatieve invloeden op de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van de Zak van Zuid-Beveland en de daarbij behorende waarden;
  • voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Gebied

In het algemeen richten wij ons op het behoud van de Zak van Zuid-Beveland. Dit gebied omvat de polders ten zuiden van de lijn 's Heerenhoek - 's Gravenpolder. Zuidelijk langs de Westerschelde liggen de oude kernpolders Borssele, Ellewoutsdijk, Baarland en Hoedekenskerke. Centraal bevindt zich een mozaïek van kleine en grotere ingepolderde op- en aanwassen. Noordelijk ligt de Poel, oorspronkelijk laaggelegen drassig oudland.


Toch beperkt  de stichting zich niet altijd alleen tot de Zak en de gemeente Borsele. Verschijnselen als watervervuiling, geluidhinder, luchtverontreiniging, horizonvervuiling, verbindingen en dergelijke zijn nu eenmaal grensoverschrijdend. Daarom worden ook de (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de gemeente Borsele gevolgd die mogelijk een uitstraling hebben naar de Zak.