Beleid

De BZZB is geen uitvoerende organisatie. Wij beheren dus zelf geen natuurterreinen en verrichten geen onderhoudswerkzaamheden. De statuten en het beleidsplan gaan uit van de volgende activiteiten:

 • het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie;
 • het signaleren, volgen en corrigeren van ontwikkelingen die haaks staan op het doel van de stichting;
 • het beleggen van bijeenkomsten voor donateurs en andere belangstellenden;
 • het driemaal per jaar uitgeven van een nieuwsbrief en het publiceren van actuele en achtergrondinformatie op de website www.bzzb.nl;
 • het samenwerken met andere natuur-, milieu- en cultuurhistorische organisaties;
 • overleg voeren met overheidsorganen als gemeenten, waterschap en provincie en met andere organisaties.

Bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding. De noodzakelijk gemaakte kosten bij werkzaamheden ten behoeve van het functioneren van de stichting worden op basis van rekening(-bewijs) vergoed.

De bestuursleden:

 • Jan-Kees de Meester (voorzitter)
 • Maatje van der Stel (secretaris)
 • Lou Schipper (penningmeester)
 • Mieke van der Jagt (lid)
 • Vacant (lid)
 • Vacant (lid)

ANBI

De BZZB staat bij de Belastingdienst onder fiscaalnummer/RSIN 98.24.509 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn wij verplicht om op onze website specifieke gegevens te vermelden.

Wat doen wij?

Het bestuur volgt nauwgezet de publicaties van de gemeente Borsele over onder meer ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. Het Borsels Bulletin (in advertentieblad Bevelandse Bode) is een voorname informatiebron hiervoor, evenals de gemeentelijke website. Als er strijdigheid is met onze doelstelling, wordt actie ondernomen. Doorgaans in de vorm van indienen van een zienswijze of aanvragen van een gesprek. Regelmatig worden raadsvergaderingen en informatieve bijeenkomsten van de gemeente bijgewoond.

Boom- en groenbeheer vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten. In het gemeentelijke logo staan niet voor niets bomen centraal. Het gaat vooral om het kritisch beoordelen en volgen van kap- en beplantingsplannen, zonodig indienen van zienswijzen en overleg voeren over alternatieven. Met de betreffende gemeentelijke afdeling wordt geregeld overlegd. Die informeert ons ook over kapplannen buiten de gemeentelijke bevoegdheden om.


Een belangrijke bron van informatie is het verslag van het zogeheten gemeentelijk groenoverleg, waarin diverse instanties tweemaal per jaar informatie uitwisselen. De BZZB is niet toegelaten als lid, maar ontvangt wel achteraf het vergaderverslag. De stichting werpt zich ook op als meldpunt waaraan (dreigende) kap en aantasting van bomen en groen doorgegeven kunnen worden.


Onderzocht wordt of, op basis van de lijst van waardevolle bomen, in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie, IVN en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, SLZ, per dorpskern een (educatieve) bomenroute kan worden uitgezet.